Nové video - Stojí za to ...

Úplne nové video z dielne projektu GODZONE, ktoré stojí za to vidieť.   Nájdete ho v sekcii Stojí za to ... : Stále som Tvoj Otec

Tak neváhajte a pozrite si.

Stojí to za to :)

Moc požehnania

Ctihodná Terézia Nuemannová: O požehnaní

Nech nás inšpirujú slová, ktoré povedal Ježiš Terézii Neumannovej, stigmatizovanej Nemke, ktorá žila iba z Eucharistie:
"Drahá dcéra, chcem ťa naučiť, aby si s vrúcnosťou prijímala moje požehnanie. Snaž sa pochopiť, že keď prijímaš požehnanie môjho kňaza, deje sa čosi veľkého. Požehnanie je záplava mojej Božskej Svätosti. Otvor svoju dušu a dovoľ, aby sa stala svätou skrz moje požehnanie. Je to nebeská rosa pre dušu, cez ktorú všetko čo sa udeje, môže byť užitočné. Cez silu požehnania som dal kňazom moc otvoriť poklad môjho Srdca a vyliať dážď milostí na duše.
Keď kňaz požehnáva, to Ja dávam požehnanie. Vtedy plynie nekonečný prúd milostí z môjho Najsvätejšieho Srdca k duši, až kým ju úplne nenaplní. Maj vždy otvorené srdce, aby si nestratila dobrodenie požehnania. Skrz moje požehnanie dostávaš milosť lásky a pomoci pre dušu a pre telo. Moje sväté požehnanie zahŕňa v sebe všetku pomoc, ktorá je potrebná pre ľudstvo. Cez neho dostávaš silu a túžbu hľadať dobro, vyhýbať sa zlu, tešiť sa z ochrany mojich detí proti mocnostiam tmy. Je to veľké vyznamenanie, keď ti je udeľované požehnanie. Nemôžeš dostatočne pochopiť, koľko milosrdenstva cez neho dostávaš. Dbaj o to, aby si nikdy neprijímala požehnanie povrchne, alebo v roztržitosti, ale s celou a úplnou pozornosťou. Pred prijatím požehnania si chudobná, po jeho prijatí si bohatá.
Zarmucuje ma, že požehnanie Cirkvi je tak málo cenené a len zriedka prijímané. Dobrá vôľa je cez neho posilňovaná, podujatia dostanú moju osobitnú starostlivosť, slabosť je prekonávaná mojou silou. Myšlienky sú zduchovnené, a všetky zlé vplyvy neutralizované.
Moje požehnanie dostalo odo Mňa bezhraničnú silu: táto pochádza z nekonečnej lásky môjho Najsvätejšieho Srdca. Čím väčšia je horlivosť s akou je moje požehnanie dávané a prijímané, tým väčší je jeho účinok. Či ide o požehnanie dieťaťa, alebo o požehnanie celého sveta, požehnanie má väčšiu hodnotu ako tisíc svetov.
Uvažuj, že Boh je nesmierny, nesmierne veľký. Aké malé sú veci v porovnaní s Ním! Je to rovnaké, či požehnanie príjme iba jeden človek, alebo mnohí. Na tom nezáleží, lebo Ja dávam každému podľa miery jeho viery. A pretože som nekonečne bohatý, je vám dávané bez miery. Tvoja nádej nikdy nie je príliš veľká, všetko prekoná i tie tvoje najhlbšie očakávania!
Dcéra moja, chráň kňaza, ktorý udeľuje požehnanie. Vysoko si váž požehnané veci, tak sa budeš páčiť Mne, tvojmu Bohu. Zakaždým keď si prijala požehnanie, si užšie spojená so Mnou, opäť posvätená, uzdravená a chránená láskou môjho Najsvätejšieho Srdca.
Často držím v skrytosti účinky môjho požehnania, aby boli známe iba vo večnosti. Často sa zdá, že požehnanie nemá účinok, avšak jeho vplyv je zázračný. Aj účinky zdanlivo neúrodné, sú dobrodením, dosiahnutým cez sväté požehnanie. Toto sú tajomstvá mojej Prozreteľnosti, ktoré nechcem zverejňovať.
Moje požehnania mnohokrát plodia účinky duši neznáme. Maj preto veľkú dôveru v toto vyliatie môjho Srdca a vážne rozmýšľaj o tejto láskavosti (ktorej zdanlivé účinky sú pred tebou skryté).
Prijímaj sväté požehnanie s úprimným srdcom, lebo jeho milosti vojdú iba do poníženého srdca! Prijímaj ho s ochotou a s úmyslom stať sa lepšou. Vtedy prenikne do hĺbky tvojho srdca a splodí svoje účinky. Buď dcérou požehnania a vtedy ty sama budeš požehnaním pre iných."

Viac tu

Online prenosy z farského kostola

Ponúkame Vám priame prenosy sv.omší z farského kostola sv. Kataríny Alexandrijskej v Dechticiach.

Online prenos nájdete na youtube po zadaní :"RKC Dechtice live"

Program online vysielania:

Online vysielanie LEN v nedeľu o 8:00, na prvý piatok a počas sviatkov.

 

Od 5.4.2020 prebieha vysielanie sv.omší, pobožností a obradov aj v dechtickej káblovej televízii, pokiaľ to okolnosti a technické možnosti dovolia.

 

 

 

Oznamy - 10.10.2021

Liturgický kalendár

nedeľa

10.10.2021

28. nedeľa v cezročnom období

pondelok

11.10.2021 Sv. Jána XXIII., pápeža - spomienka

utorok

12.10.2021

Féria

streda

13.10.2021

Féria
štvrtok

14.10.2021

Sv. Kalixta I., pápeža a mučeníka - spomienka, Adorácia za nové kňazské a rehoľné povolania

piatok

15.10.2021 Sv. Terézie od Ježiša z Avily, panny a učiteľky Cirkvi - spomienka

sobota

16.10.2021 Féria

nedeľa

17.10.2021

29. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

17:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a chorých (Emil)

výročie †: Dominik Sliva, Rozália Slivová, František Sliva, Vladimír Kumpan, Vít Kúdela, Mária Rajnicová, Vincent Kalaš, Karol Václav, Ján Reško, Františka Jurkasová, Vincent Gajarský, Silvester Novák, Mária Machovičová, Katarína Chrvalová, Anna Tomášková, Štefan Sedlák, Viliam Mikuš, Hedviga Konečná, Anton Manca, Helena Kopšíková, Katarína Zemková, Rozália Mancovičová, Jozef Benda, Mária Zemková, Mária Kostolánská, Jozef Kusý, Jozef Kúdela, Ján Machovič, Pavel Machovič, Leopold Schuster, Matilda Chrvalová, Eduard Hlavatovič, Marta Soumarová, Emília Sítová, Mária Myslíková, Mária Školníková, Miroslav Hudec, Jozef Lučanský, Mária Partelová, Vierka Bakóová, Augustín Kolesík, Matilda Bažíková, (Mária Strnisková, Františka Strnisková),

Za † Kamil Melúch, rod. Melúchová, Tomášková, Kawayová

pondelok

8:00

17:30

Za † sr. Astériu, Albínu, Augustína

Za † Pavla Machoviča - 1.výročie

utorok

8:00

17:30

Za † z rodiny Zemkovej, Benovicovej a Dankovej

Za zdravie a Božiu pomoc a požehnanie pre p. Alenu - 70 rokov života

streda

7:00

17:30

Za † Elenu Kalinovú a Helenu Rakúsovú

Za † rodičov Holických a Kollárikových

štvrtok

7:00

17:30

Za † Jána Kalaša a † rodičov

Za † z rodiny Holických a Hulmanových

piatok

7:00

17:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a chorých

Za † Anastáziu a Michala Mancových a † rodičov z oboch strán

sobota

8:00

18:00

Za † Antona a Máriu Kúdelových, † starých rodičov Kúdelových a Mancových

Za † Jozefa Dovičiča, manželku Annu, Jána Šimončiča a manželku Máriu

nedeľa

8:00

10:30

18:00

Za † Máriu Petríkovú

Za jubilantov: Pavol Tomáška, Katarína Kalašová, Stanislav Kallaš, Dominik Matuškovič, Simonka Horvatovičová, Peter Kochajda, Jakub a Erik Dankoví, Elena Danková, Pavol Danko, Alexandra Danková, Júlia Dzurenková, Simonka Ryšavá, Miroslav Komár, Anna Nováková, Vilma Koleničová, Jozef Kúdela ml., Ľuboš Šimončič, Vierka Jurkasová, Mária Hučínová, Pavol Císar, Daniel Manca

výročie sobáša: Emil a Mária Holická, Štefan Holec a Zuzana, Vladimír a Gabriela Forgáčoví, manželia Komároví, manželia Kolesíkoví

Za † Milana Slobodu, syna Dušana, † starých rodičov Slobodových a Mlynarovičových

 • Účasť veriacich podľa pokynov ÚVZ

 • Živé vysielanie sv. omší na Youtube LEN v Ne: o 8:00, v sviatok a na prvý piatok.

 • Upratovanie kostola poprosím rodiny z domov 201-220. Poprosím pokosiť aj v okolí kostola.

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Bohu známi darovali na potreby kostola:
  • Január 1340€
  • Február 2395€
  • Marec 3360€
  • Apríl 3260€
  • Máj 5139€, Zbierka na Katolícke masmédiá 450€
  • Jún 4867€
  • Júl 5685,50€
  • August 4958€, PD Dechtice 1000€, OU Dechtice 5000€.
  • September: 6609,80€
  • Október: Zbierka 1980€, Zbierka na Kubu 580€, Zvonček 215€, Upratovanie 40€
  • číslo účtu: SK18 6500 0000 0000 2014 6445
  • Pán Boh zaplať!
 • Vykonané práce:
  • zreštaurované vytráže v presbitériu + vyspravenie spaliet - 3870€
  • závesy v kostole a na fare - 508€
  • koberec - 2299,94€
  • rekonštrukcia zvonov, vežových hodín, servis zvonov v Hornom kostolíku - 18431,60€
  • podlaha v presbitériu - 2895€
  • revízia elektroinštalácie v kostole a na fare 480€
  • germicídny žiarič 320€
  • internet, kamery a technika na prenos sv. omší do online priestoru a káblovky - 771€
  • nové kľučky a zámky na dverách - 150€
  • nová strecha na starej fare (aby do nej už nezatekalo) - plánujeme z nej neskôr spraviť Dom pútnika - 25000€
  • spevnenie krovu vo veži kostola - 2000€
  • obnova strechy na farskej stodole, ktorá slúži ako sklad materiálu - 15106€
  • svetlá pod krížovou cestou - 4000€
  • 3 nové lustre do kostola - 7500€
  • 2 malé lustre pod chórusom - 1004€
  • obnovené stoličky (34ks), nové lavičky s operadlami - 2750€
  • obnova ryms na kostole
  • obnova organovej skrine - 1200€
  • dvoje dvere na starej fare
  • nové vráta na stodole
  • vyčistenie rín na novej fare
  • vypílenie kríkov na farskom dvore a pri kostole + vytrhanie koreňov kríkov
  • terénne úpravy
  • zasadenie ruží - rosalium a levandule - 700€
  • nový chodník k fare - 400€
  • socha Panny Márie - dar od Milana Kleimana Hlohovec - 500€
  • reštaurácia kríža pri Jurkasových - záloha 500€
  • reproduktory vonku 331€
  • oprava kotla v kostole 224€
  • nový luster 5800€
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Dary na kostol v roku 2020: január: 1100€ + zbierka 2350€ = 3450€, február: 2710€ + zbierka 2400€ = 5110€, marec: 200€ + zbierka 1915€ = 2115€, apríl: 37 obálok - 3370€ + 4 na účet 200€ = 3570€, máj: 45 obálok: 2900€, jún: 14 obálok - 920€ + zbierka 3600€ = 4520€, júl: 7 obálok - 580€ + zbierka 2600€ = 3080€, august: 10 obálok - 865€ + zbierka 2270€ = 3135€, september: 4 obálky - 360€ + zbierka 2035€ = 2395€, október: 6 obálok - 370€ + zbierka 1700€ + birmovka 785€ = 2845€, november: 25 obálok = 1905€, december: 29 obálok - 2070€ + zbierka 2030€ = 4100€.

Oznamy - 03.10.2021

Liturgický kalendár

nedeľa

3.10.2021

27. nedeľa v cezročnom období

pondelok

4.10.2021 Sv. Františka Assiského - spomienka

utorok

5.10.2021

Sv. Faustíny Kowalskej, panny - ľubovoľná spomienka

streda

6.10.2021

Féria
štvrtok

7.10.2021

Ružencovej Panny Márie - spomienka

piatok

8.10.2021 Féria

sobota

9.10.2021 Svätého Dionýza, biskupa, a spoločníkov, mučeníkov - spomienka

nedeľa

10.10.2021

28. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

18:00

Za † Libora a Anastáziu Stachových, syna Milana a † starých rodičov

Za † Reného Baláka, Daniela Boledoviča, Pavla Slivu, Michala Genčúra, Jozefa Bachratého

Za † Pavla a Annu Stachových, Jozefa a Amáliu Vrbovskú a ostatných † z rodiny

pondelok

8:00

17:30

Za Jozefa Kúdelu - 74 rokov života

Na poďakovanie, za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre Františkov

utorok

8:00

17:30

Na úmysel ordinára

Za zdravie a Božiu pomoc pre Emila

streda

7:00

17:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu a Helenu

Za † Jozefa a Františku Hetešových a ostatných † z oboch strán

štvrtok

7:00

17:30

Za † Ernesta, Matildu, Vladimíra a starých rodičov

Za † rodičov Andreja a Máriu, za † z rodiny Gazdágovej, Dreveňákovej a Čížovej

piatok

7:00

17:30

Za † Štefana, Máriu, Ľubomíra a starých rodičov

Za † Matildu Bažíkovú - 1.výročie

sobota

8:00

17:30

Za † z rodiny Kadlečíkovej, Pullmanovej, Blaškovej a Adamkovičovej

Za † rodinu Leitnerovú, Petrášovú a Mernanskú

nedeľa

8:00

10:30

17:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a chorých (Emil)

výročie †: Dominik Sliva, Rozália Slivová, František Sliva, Vladimír Kumpan, Vít Kúdela, Mária Rajnicová, Vincent Kalaš, Karol Václav, Ján Reško, Františka Jurkasová, Vincent Gajarský, Silvester Novák, Mária Machovičová, Katarína Chrvalová, Anna Tomášková, Štefan Sedlák, Viliam Mikuš, Hedviga Konečná, Anton Manca, Helena Kopšíková, Katarína Zemková, Rozália Mancovičová, Jozef Benda, Mária Zemková, Mária Kostolánská, Jozef Kusý, Jozef Kúdela, Ján Machovič, Pavel Machovič, Leopold Schuster, Matilda Chrvalová, Eduard Hlavatovič, Marta Soumarová, Emília Sítová, Mária Myslíková, Mária Školníková, Miroslav Hudec, Jozef Lučanský, Mária Partelová, Vierka Bakóová, Augustín Kolesík, Matilda Bažíková, (Mária Strnisková, Františka Strnisková),

Za † Kamil Melúch, rod. Melúchová, Tomášková, Kawayová

 • Účasť veriacich podľa pokynov ÚVZ

 • Živé vysielanie sv. omší na Youtube LEN v Ne: o 8:00, v sviatok a na prvý piatok.

 • Upratovanie kostola poprosím rodiny z domov 190-200. Poprosím pokosiť aj v okolí kostola.

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Bohu známi darovali na potreby kostola:
  • Január 1340€
  • Február 2395€
  • Marec 3360€
  • Apríl 3260€
  • Máj 5139€, Zbierka na Katolícke masmédiá 450€
  • Jún 4867€
  • Júl 5685,50€
  • August 4958€, PD Dechtice 1000€, OU Dechtice 5000€.
  • September: Zbierka 2340€, Guláš 601,30€, Zvonček 840€, Upratovanie 100€
  • číslo účtu: SK18 6500 0000 0000 2014 6445
  • Pán Boh zaplať!
 • Vykonané práce:
  • zreštaurované vytráže v presbitériu + vyspravenie spaliet - 3870€
  • závesy v kostole a na fare - 508€
  • koberec - 2299,94€
  • rekonštrukcia zvonov, vežových hodín, servis zvonov v Hornom kostolíku - 18431,60€
  • podlaha v presbitériu - 2895€
  • revízia elektroinštalácie v kostole a na fare 480€
  • germicídny žiarič 320€
  • internet, kamery a technika na prenos sv. omší do online priestoru a káblovky - 771€
  • nové kľučky a zámky na dverách - 150€
  • nová strecha na starej fare (aby do nej už nezatekalo) - plánujeme z nej neskôr spraviť Dom pútnika - 25000€
  • spevnenie krovu vo veži kostola - 2000€
  • obnova strechy na farskej stodole, ktorá slúži ako sklad materiálu - 15106€
  • svetlá pod krížovou cestou - 4000€
  • 3 nové lustre do kostola - 7500€
  • 2 malé lustre pod chórusom - 1004€
  • obnovené stoličky (34ks), nové lavičky s operadlami - 2750€
  • obnova ryms na kostole
  • obnova organovej skrine - 1200€
  • dvoje dvere na starej fare
  • nové vráta na stodole
  • vyčistenie rín na novej fare
  • vypílenie kríkov na farskom dvore a pri kostole + vytrhanie koreňov kríkov
  • terénne úpravy
  • zasadenie ruží - rosalium a levandule - 700€
  • nový chodník k fare - 400€
  • socha Panny Márie - dar od Milana Kleimana Hlohovec - 500€
  • reštaurácia kríža pri Jurkasových - záloha 500€
  • reproduktory vonku 331€
  • oprava kotla v kostole 224€
  • nový luster 5800€
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Dary na kostol v roku 2020: január: 1100€ + zbierka 2350€ = 3450€, február: 2710€ + zbierka 2400€ = 5110€, marec: 200€ + zbierka 1915€ = 2115€, apríl: 37 obálok - 3370€ + 4 na účet 200€ = 3570€, máj: 45 obálok: 2900€, jún: 14 obálok - 920€ + zbierka 3600€ = 4520€, júl: 7 obálok - 580€ + zbierka 2600€ = 3080€, august: 10 obálok - 865€ + zbierka 2270€ = 3135€, september: 4 obálky - 360€ + zbierka 2035€ = 2395€, október: 6 obálok - 370€ + zbierka 1700€ + birmovka 785€ = 2845€, november: 25 obálok = 1905€, december: 29 obálok - 2070€ + zbierka 2030€ = 4100€.

Oznamy - 26.09.2021

Liturgický kalendár

nedeľa

26.9.2021

26. nedeľa v cezročnom období

pondelok

27.9.2021 Sv. Vincenta de Paul, kňaza - spomienka

utorok

28.9.2021

Sv. Václava, kráľa a mučeníka - spomienka

streda

29.9.2021

Sv. Michala, Gabriela, Rafaela, archanjelov - sviatok
štvrtok

30.9.2021

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka, Adorácia za nové kňazské a rehoľné povolania

piatok

1.10.2021 Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, prvý piatok - sviatok

sobota

2.10.2021 Sv. Anjelov strážcov - spomienka

nedeľa

3.10.2021

27. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za † Antona Psotu, Oľgu Psotovú a † profesorský zbor Strednej ekonomickej školy r. 1960/65

Za farníkov, dobrodincov farnosti a chorých

pondelok

18:00

Za † Máriu Lehutovú - nedožitých 70 rokov života

utorok

18:00

Za † Jozefa a Filoménu Sersenových a † súrodencov

streda

7:00

18:00

Na poďakovanie za 85 rokov života, za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie do ďalších rokov života

Za † Michala Cibulu a † rodinu z oboch strán

štvrtok

7:00

18:00

Na úmysel

Za † za rodičov Jána a Máriu Hlavatovičových, † starých rodičov z oboch strán a ostatných † z rodiny

piatok

7:00

18:00

Za farníkov, dobrodincov farnosti a chorých

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Uhrovú

sobota

8:00

Na poďakovanie za 75 rokov života, za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie do ďalších rokov života

Za † Dominika Slivu - 10.výročie, za † rodinu z oboch strán

nedeľa

8:00

10:30

Za † Libora a Anastáziu Stachových, syna Milana a † starých rodičov

Za † Reného Baláka, Daniela Boledoviča, Pavla Slivu, Michala Genčúra, Jozefa Bachratého

Za † Pavla a Annu Stachových, Jozefa a Amáliu Vrbovskú a ostatných † z rodiny

 • Účasť veriacich podľa pokynov ÚVZ

 • Živé vysielanie sv. omší na Youtube LEN v Ne: o 8:00, v sviatok a na prvý piatok.

 • Upratovanie kostola poprosím rodiny z domov 181-189, 580, 609, 627. Poprosím pokosiť aj v okolí kostola.

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Bohu známi darovali na potreby kostola:
  • Január 1340€
  • Február 2395€
  • Marec 3360€
  • Apríl 3260€
  • Máj 5139€, Zbierka na Katolícke masmédiá 450€
  • Jún 4867€
  • Júl 5685,50€
  • August 4958€, PD Dechtice 1000€, OU Dechtice 5000€.
  • September: Zbierka 2340€, Guláš 601,30€, Zvonček 840€, Upratovanie 100€
  • číslo účtu: SK18 6500 0000 0000 2014 6445
  • Pán Boh zaplať!
 • Vykonané práce:
  • zreštaurované vytráže v presbitériu + vyspravenie spaliet - 3870€
  • závesy v kostole a na fare - 508€
  • koberec - 2299,94€
  • rekonštrukcia zvonov, vežových hodín, servis zvonov v Hornom kostolíku - 18431,60€
  • podlaha v presbitériu - 2895€
  • revízia elektroinštalácie v kostole a na fare 480€
  • germicídny žiarič 320€
  • internet, kamery a technika na prenos sv. omší do online priestoru a káblovky - 771€
  • nové kľučky a zámky na dverách - 150€
  • nová strecha na starej fare (aby do nej už nezatekalo) - plánujeme z nej neskôr spraviť Dom pútnika - 25000€
  • spevnenie krovu vo veži kostola - 2000€
  • obnova strechy na farskej stodole, ktorá slúži ako sklad materiálu - 15106€
  • svetlá pod krížovou cestou - 4000€
  • 3 nové lustre do kostola - 7500€
  • 2 malé lustre pod chórusom - 1004€
  • obnovené stoličky (34ks), nové lavičky s operadlami - 2750€
  • obnova ryms na kostole
  • obnova organovej skrine - 1200€
  • dvoje dvere na starej fare
  • nové vráta na stodole
  • vyčistenie rín na novej fare
  • vypílenie kríkov na farskom dvore a pri kostole + vytrhanie koreňov kríkov
  • terénne úpravy
  • zasadenie ruží - rosalium a levandule - 700€
  • nový chodník k fare - 400€
  • socha Panny Márie - dar od Milana Kleimana Hlohovec - 500€
  • reštaurácia kríža pri Jurkasových - záloha 500€
  • reproduktory vonku 331€
  • oprava kotla v kostole 224€
  • nový luster 5800€
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Dary na kostol v roku 2020: január: 1100€ + zbierka 2350€ = 3450€, február: 2710€ + zbierka 2400€ = 5110€, marec: 200€ + zbierka 1915€ = 2115€, apríl: 37 obálok - 3370€ + 4 na účet 200€ = 3570€, máj: 45 obálok: 2900€, jún: 14 obálok - 920€ + zbierka 3600€ = 4520€, júl: 7 obálok - 580€ + zbierka 2600€ = 3080€, august: 10 obálok - 865€ + zbierka 2270€ = 3135€, september: 4 obálky - 360€ + zbierka 2035€ = 2395€, október: 6 obálok - 370€ + zbierka 1700€ + birmovka 785€ = 2845€, november: 25 obálok = 1905€, december: 29 obálok - 2070€ + zbierka 2030€ = 4100€.

Stránky

Subscribe to Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice RSS