1634-1647: Štefan Kopčanský

1634-1647: Štefan Kopčanský

V roku 1634 vizitovali dechtickú farnosť opäť. Zvláštnym je, že jeden vizitoval časť patriacu Bratislavskému prepošstvu, druhý časť za Blavou, patriacu archidekanátu v Nitre.

V tom čase bol farárom oboch častí Dechtíc Štefan Kopčanský (Kopesányi). Až do roku 1634 bol farárom v Rohove. Vizitátor Ján Solnay (Slonensis) tam urobil vizitáciu a farnosti dal nového farára, pretože vraj sa zdal farníkom málo starostlivým a že sa slabo pripravoval na kázne.

V tom istom roku (1634) po vizitácii v Rohove pri Senici v Nitrianskom archidiakonáte vizitoval Ján Solnay aj časť farnosti Dechtice, patriacu taktiež do obvodu Nitrianskeho archidiakonátu. Našiel tam farára Štefana Kopčanského. Vo vizitačnom protokole o ňom píše, že je ešte mladý.

V tom istom roku vizitoval v Dechticiach časť patriacu Bratislavskému prepošstvu Juraj Draškovič, vácky biskup a zároveň bratislavský prepošt. Ten o Štefanovi Kopčanskom napísal, že do Dechtíc prišiel nedávno zo Šaštínskeho dekanátu. Draškovič tiež píše, že on ho do Dechtíc neuviedol. Pána farára Štefana Kopčanského charakterizuje, že je ešte mladý, málo vzdelaný v teológii, no kňaz dobrých mravov.

V Dechticiach bol farárom do roku 1647, kedy je zapísaný v katalógu kléru, vyhotovenom z príkazu Juraja Lippaya v Dolnej a Hornej Krupej.