Povzbudenie k referendu - Vladyka Milan Lach (pomocný biskup Prešovskej archieparchie)

Pre tých ktorí pochybujú a nevedia na ktorej strane ľudu stoji pápež František, ktorý prirovnava gender k Hitler Jugend:

Súhlasil by pápež František s týmto Referendom?

"Toto je ideologická kolonizácia: prichádzajú medzi ľud s nejakou ideou, ktorá nemá s tým ľudom nič spoločné. Áno, so skupinami ľudu, ale nie s ľudom. A kolonizujú ľud ideou, ktorá menní alebo chce zmeniť určitú mentalitu alebo určitú štruktúru. Prečo hovorím o ideologickej kolonizácii? Práve preto, lebo sa zmocňujú istej potreby určitého ľudu alebo príležitosti vstúpiť a získať vplyv, a to cez deti. No toto nie je nič nové. To isté robili diktatúry minulého storočia. Vstúpili so svojou doktrínou. Pomyslite na Balillu, pomyslite na Hitler Jugend. Kolonizovali ľud, robili to cielene. No koľko utrpenia to prinieslo. Národy nesmú strácať slobodu."

 

 

 

Referendum 7.2.2015 sa veľmi rýchlo blíži

Nakoľko stretávam veľa ľudí, ktorí v tom nemajú jasno o čo vlastne v referende ide a nerozumejú podstate otázok a tomu čo nám hrozí, prikladám jednoduchú informáciu pre tých, ktorí majú záujem o hlbšiu anylýzu a chcú poznať pravdu, lebo väčšina informácií na internete je pre bežného človeka dosť zložito a obšírne napísaná a stráca sa v tom, resp. ak je to dlhé, ani to nečítajú. V prílohe je aj leták s hlbšou analýzou otázok referenda. Ak uznáte za vhodné, pošlite to aj ďalej.

1. Mnohí ľudia si myslia, že ide len o aktivitu katolíkov resp. katolíckej cirkvi
Omyl - referendum je záležitosťou všetkých ľudí, ktorým záleží na morálnych hodnotách národa bez rozdielu vierovyznania alebo svetonázoru.

Referendum bolo vyhlásené prezidentom SR na základe žiadosti Aliancie za rodinu a zozbieraním viac ako 420-tisíc podpisov ľudí pod petíciu za vypísanie Referenda O OCHRANE RODINY.
Aliancia za rodinu nie je katolícka organizácia, ale je občianska iniciatíva organizácií a jednotlivcov, ktorá vznikla v decembri 2013 na podporu hodnôt manželstva a rodiny. Neviaže sa na žiadnu ideológiu, vierovyznanie či politickú stranu a je otvorená pre všetky organizácie, jednotlivcov, skupiny, inštitúcie, spoločenstvá či iné zoskupenia občanov, ktoré sa stotožňujú s vyhlásením Aliancie. Alianciu momentálne podporuje 107 organizácií venujúcich sa sociálnej práci v teréne, pomoci rodinám, deťom z detských domovov, mládeži, slobodným matkám, hendikepovaným, vzdelávacím aktivitám a tiež ochrane a presadzovaniu ľudských práv.

2. Prečo odpovedať na prvú referendovú otázku „ÁNO“?
Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
Pre kresťanov: Lebo je to zakódované Bohom v Biblii a manželstvo je posvätené samotným Bohom.

Teda človek je stvorený ako muž a žena na Boží obraz a Boh je čistý Duch.
Boh povedal človeku: „Ploďte a množte sa a naplňte zem! ... Len zväzok muža a ženy = manželstvo môže naplniť toto Božie poslanie a nie zväzok gejov alebo lesieb. Boh ich požehnal = zväzok muža a ženy je posvätený samotným Bohom Pred Bohom sa manželstvom nemôže nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou.

Pre ľudí bez vierovyznania avšak vyznávajúcich morálne a etické zákony:
Civilizované krajiny povoľujú len jednoženstvo nazývané tiež monogamia = manželstvo medzi jedným mužom a jednou ženou. Ani v prírode neexistujú zväzky zvierat rovnakého pohlavia, teda povolením zväzku gejov alebo lesieb nastáva morálny chaos v spoločnosti a je to aj proti prírode a zákonom platným v prírode.

3. Prečo odpovedať na druhú referendovú otázku „ÁNO“?
Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
Pre kresťanov: obcovanie ľudí rovnakého pohlavia je pred Bohom veľmi veľký hriech. Akým príkladom budú pre adoptované deti homosexuálne páry a čo ich budú učiť?

Pre ľudí bez vierovyznania avšak vyznávajúcich morálne a etické zákony:
Ak ľudia hlásiaci sa k LGBTI = lesby, gejovia, bisexuáli, transexuáli a intersexuáli sa na verejnosti chvália svojim nemorálnym správaním a praktikami, ako môžu správne vychovávať im zverené deti? Akým príkladom im budú a čo s nich vychovajú? Akým prínosom sú potom pre spoločnosť?

4. Prečo odpovedať na tretiu referendovú otázku „ÁNO“?
Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samy nesúhlasia s obsahom vyučovania?
Pre kresťanov: Lebo učiť deti hriechu alebo pohoršovať ich je pred Bohom veľký hriech. Učiť a ukazovať už malým deťom praktiky homosexuálov, učiť ich o antikoncepcii a potratoch a týmto ich navádzať na hriech je veľmi ťažkým previnením pred Bohom. a praktizovanie homosexuality je hriech. Viď potrestanie Sodomy a Gomory.

Pre ľudí bez vierovyznania avšak vyznávajúcich morálne a etické zákony:
V demokratickej spoločnosti nemôžu byť zákony, ktoré nanucujú človeku robiť niečo proti jeho svedomiu, lebo inak je to totalita. Ak dieťa alebo rodič dieťaťa nesúhlasia so sexuálnou výučbou - výchovou na škole, ale je to povinné zo zákona a jeho porušením aj trestné, ako sa potom môžeme v takejto spoločnosti brániť? Potom demokracia platí len vtedy, keď to vyhovuje len určitým skupinám ľudí pri moci? Ak väčšina národa nesúhlasí s takou výučbou - výchovou avšak v rámci tolerancie k menšine sa to stane zákonom, potom sa to stáva totalitou menšiny, ktorá nanucuje svoje praktiky väčšine. Nie je to absurdné? Kde potom žijeme?