Výročná správa za rok 2011

Moji drahí farníci,
pozývam vás zhodnotiť ďalší rok života tejto farnosti.
Čo sa udialo po stránke materiálnej, ale aj duchovnej...

Za to čo bolo dobré, ďakujme Pánovi,
v tom, čo zarmútilo, nahnevalo, urazilo, prosím o odpustenie.

Mário Bosý
farár

 

SVIATOSŤ KRSTU

Krst nerozlučná zmluva medzi človekom a Bohom. Zvykom je novonarodené deti pokrstiť hneď po narodení, aby v nich mohla prebývať Božia milosť od malička. V našej farnosti sme za uplynulý rok privítali medzi sebou týchto novopokrstených farníkov:

    20.2.    Maxim Holický
    27.2.    Samuel Hlavatovič
    5.3.    Sofia Krivošíková
    27.3.    Dominik Opálek
    17.4.    Oliver Pullman
    29.5.    Eduard Kočitý
    29.5.    Ema Filová
    29.5.    Adam Kunka
    29.5.    Ondrej Jedlička
    26.6.    Sára Mancovičová
    16.7.    Filip Jurkas
    16.7.    Martin Kováč
    16.7.    Michal Svíba
    31.7.    Laura Lesayová
    31.7.    Šimon Marco Rapant
    11.9.    Diana Čížová
    25.9.    Lenka Prvá
    25.9.    Emma Mária Šimončičová
    9.10.    Timea Horváthová
    16.10.    Viliam Ján Martinovič
    19.11.    Tomáš Holický
    27.11.    Markus Opát

V našej farnosti bolo v tomto roku 22 krstov. Z toho: 8 dievčat, 14 chlapcov.
Každý z nás by mal vedieť ako sa krstí, lebo v prípade nebezpečenstva smrti - môže pokrstiť každý človek. Rodičia musia byť dieťaťu dobrými svedkami kresťanského života – to je podmienka krstu detí. Krstným rodičom môže byť len dospelý kresťan, ktorý už prijal sviatosť birmovania, a žije aktívne svoju vieru; ak ide o manželov, musia mať sviatostné manželstvo. Predkrstnú prípravu odporúčam absolvovať už pred narodením dieťaťa.

 

1. SVÄTÉ PRIJÍMANIE

K prvému sv. prijímaniu pristúpilo 18. júna 11 detí:

Adam Krajčovič
Alexandra Tomášková
Alžbeta Slivová
Barbora Kováčová
Daniel Stacho
David Švec
Filip Slabý
Magdaléna Janotková
Michal Mikuš
Natália Uhrová
Vanesa Suchá

Opäť vás chcem povzbudiť k prijímaniu. Tento rok sa použilo asi 34 000 hostií. Zdá sa to byť veľa, ale o čo ťažší je život, o to viac musíme prijímať posilu na našej ceste.

 

STAV MANŽELSTVA

Cirkevné sobáše boli vo farnosti len 2 (Minulý rok ich bolo 8).

    7.5.    Miroslav Opát a Andrea Hrebíčková
    25.6.    Jozef Oršula a Andrea Huttová

Všetci pokrstení katolíci sú viazaní uzatvoriť manželstvo v kostole. Musia si však uvedomiť, že tento zväzok je nerozlučiteľný a viazaný vernosťou. Snúbenci nech potrebné doklady začnú vybavovať aspoň tri mesiace pred zamýšľaným dátumom sobáša.

 

POHREBY

Pohreb nie je sviatosť, ale svätenina, pri ktorej našim zomrelým blízkym vyprosujeme skoré očistenie z trestov za hriechy a blažené videnie Božej tváre. V tomto roku sme sa rozlúčili s týmito zomrelými:

    13.1.    Viktoria Hullmanová r. Rajnicová
    15.1.    Jozef Uher
    24.1.    Vladimír Kopál
    3.5.    Viktor Šild
    11.5.    Miroslav Hazucha
    14.5.    Antonia Hečková r. Živčaková
    28.6.    František Maška
    30.6.    Viola Dovičičová r. Hetešová
    20.7.    Antonia Hlavatovičová r. Dúbravová
    22.7.    Ferdinand Boledovič
    2.8.    Mária Holická r. Horváthová
    7.8.    Pavel Jurkas
    4.10.    Dominik Sliva
    3.11.    Leopold Šuster
    10.11.    Blažena Machovičová r. Krajčovičová
    25.11.    Anna Šildová r. Drgoňová
    5.12.    Rudolf Hlavatovič
16.12.        Anna Chrvalová r. Ďurovková

Pomodlime sa za nich: Odpočinutie večné daj dušiam, ó Pane. A svetlo večné nech im svieti! Nech odpočívajú v pokoji!
Kresťanských pohrebov bolo 18. (8 žien a 10 mužov) Minulý rok ich bolo 19.
Pomazanie chorých nie je len pre umierajúcich, ale pre všetkých, čo majú ťažkú chorobu, alebo sa chystajú na ťažkú operáciu.

 

PO HMOTNEJ STRÁNKE SI NAŠA FARNOSŤ VIEDLA TAKTO:

PRÍJMY FARNOSTI:

Zvonček
Úprimné Pán Boh zaplať za všetky vaše príspevky na chod farnosti. Na chod neprispieva nikto iný (ani ABÚ) – len z toho čo vhodíte do tých drevených pokladničiek pred vchodmi kostola sa financuje všetko potrebné na chod farnosti.    13 333 €

Účelové zbierky odoslané na konkrétne účely
Toto je suma peňazí, ktorú ste vhodili do košíkov, ktoré držia miništranti pri východe z kostola a boli poslané cez ABÚ na konkrétny cieľ: Boží hrob, seminár, misie, jarná a jesenná charita, Halier sv. Petra.    2 821 €

Milodary, dary od jednotlivcov a právnických osôb
    260 €

Zbierky na splácanie pôžičky ABÚ
Táto položka obsahuje tri zbierky a tiež milodary mnohých z vás dané osobne alebo poslané na farský účet.    6 755 €

Ostatné príjmy
Ostatné príjmy – Vyúčtovanie za plyn na fare (z 90€ na 39€)    576 €

Nájomné za farskú pôdu
PD Dechtice a PD Chtelnica    852 €

Spolu

22 600 €

 

VÝDAVKY FARNOSTI:

Kostol - bohoslužobné a liturgické pomôcky
hostie, víno, sviečky, olej, kvety, liturgické knihy            617 €
Kostol – energie
elektrina (505,70 €) a plyn (2 043,20 €)            2 548 €
Kostol – bežné opravy, nákupy a iné
bežné opravy a údržba kostola a okolia, výmena vstupných rohoží            757 €
Kancelária, tel., poštovné a iné prevádzkové náklady
telefón, kancelárske výdavky, papier, farba do tlačiarne, poistenie budov, bankové poplatky....    793 €
Fara – energie
elektrina, plyn, voda    1 005 €
Fara – bežné opravy, nákupy a iné
záhrada, údržba...    523 €
Technické zhodnotenie majetku
(Kosačka 752 €, studňa-čerpadlo 688 €)    1 440 €
Fary – okolie, oplotenie, brána
1395 € dovoz štrku, piesku, 3000 € záloha na oplotenie– vyrába sa    4 395 €
Dary a príspevky
Príspevok otcom misionárom za Obnovu misií    500 €
Výdavky na knihy, časopisy, materiály    206 €
Odoslané účelové zbierky
sa vyzbieralo ale aj odoslalo na dané ciele    2 821 €
Splácanie pôžičky na novú faru
Splácanie pôžičky z Fondu solidarity Arcibiskupského úradu (500 €/mesiac)    6 000
Ostatné výdavky
Daň z príjmu, náklady na zdaňované príjmy    230 €
Spolu    21 839 €

 

STAV FINANCIÍ:

Rozdiel príjmov a výdavkov za celý rok 2011
22 600 € - 21 839 €    + 761 €
Bankový účet
Na farskom účte v Poštovej banke je k dnešnému dňu    17 127 €
Pokladňa
hotovosť v pokladni k dnešnému dňu    882 €
Spolu    18 009 €

Záväzky
Pôžička z Arcibiskupského úradu v Trnave    108 545 €

 

V UPLYNULOM ROKU 2011 SME S BOŽOU POMOCOU PREŽILI

Chronologicky
- 27.3. – Duchovná obnova – p. Tyrol, dominikán o Ruženci
- 22.4. – Dramatizovaná Krížová cesta v kameňolome – veriaci z Kátloviec
- 13.5. – mnohí na púti v Mariazzeli aj v Šaštíne
- 23.-29.5. - týždeň pre deti plný aktivít „Vypni telku, zapni seba!“.
- 27.5. - Noc kostolov – prezentácia výskumov + čítanie Sv. Písma
- 18.6. – 1. sv. prijímanie - Vďaka rodičom, ktorí iniciovali a postarali sa o opravu dier po sondách pamiatkarov a vymaľovanie, vyzerá predná časť kostola – presbytérium podstatne lepšie ako pred rokom. Sochy napustené proti červotočom – Katarína im chutí...
- procesia dedinou na počesť Božieho Tela a Krvi a na Veľkonočnú Vigíliu
- 29.6.-1.7. – 60 hodinová adorácia pri príležitosti 60. výročia kňazskej vysviacky Svätého Otca Benedikta XVI.
- 4.7. – 3 tímy našich detí s animátormi boli na športovom dni eRka v Kátlovciach
- púť na Katarínku – Bielonedeľná a na sv. Cyrila a Metoda
- Karmelská púťna Hradišči – novokňaz Marián Kolenčík; jezuita p. Laco Šulík
- v lete dva tábory pre 70 deti a mládež
- 25.7. – farnosť navštívil sv. Cyril – jeho relikvie
- august-september - mesiac a pol mimo, tak neviem čo sa dialo...
- 23.10. – čo sa dialo so mnou - misijná nedeľa – prezentácia projektu Misia India. Včera – teším sa – zapojili do tohto projektu mnohí z vás.
- 8.-13.11. – obnova Misií:  otcovia redemptoristi – obnova sŕdc, postojov
- v advente rorátne sv. omše – podarilo sa vstať...
- 26.11. pripravovali adventné vence a kreslili vianočné pohľadnice
- 25.12. pri živom betleheme popriať požehnané sviatky
- 25.12. deti nás potešili pri jasličkovej slávnosti
- 26.12. Do koledovania Dobrej noviny sa zapojilo navštívili sme 70 domov, bolo 30 koledníkov a vykoledovalo sa 1651 €.
- 28.12. Dokument o rušení reholí v 50 rokoch so svedectvom 2 rehoľných sestier, + spevokol spieval v rehoľnom dome sestier sv. Kríža v TT
- stále niečo...

 

KALENDÁR NA ROK 2012 A ĎALŠIE PLÁNY

- 22.2. – Popolcová streda
- 24.3. – Krížová cesta – Nitra Kalvária
- 8.4. – Veľkonočná nedeľa
- 15.4. – Bielonedeľná púť na Katarínku
- 1.6. – Noc kostolov
- 9.6. – Prvé sv. prijímanie
- 5.7. – Deň otvorených dverí na Katarínke
- 15.7. – Karmelský jarmok a púť na Hradišče
- 25.11. – Hodová slávnosť

- pokračuje príprava na birmovku 2x (Niekedy máj-jún birmovka 1.-3. SŠ. Pripravujú sa aj 8.+9. ZŚ – birmovka v r. 2013)
- dokončiť ohradu/oplotenie fary
- dokončiť prístavbu sakristie – jej vonkajšiu fasádu.
- vstupný portál s umieračikom – potreboval súrnu opravu – do pôvodného stavu. Vďaka brigádnikom rozobrané, vďaka p. Rajnicovi kamene opravené, očistené... Všetko je pripravené na lepšie počasie.
- výmena troch dominantných okien (3. rok)
- voľby do Farskej ekonomickej rady (po dvoch rokoch)

 

Na záver – na začiatok:

Prajem vám aby ste dnes spolu so starým kalendárom vyhodili zo svojho života aj všetky staré hnevy, neodpustenia, zlozvyky...
Prajem vám, aby ste spolu s novým kalendárom začali aj niečo nové vo vašom živote.
Nech je váš život stále novým dobrodružstvom s naším Pánom.

Nech vás v roku 2012 Boh sprevádza svojím pokojom a požehnaním.