Sviatosť manželstva - štruktúra obradu

Sobášny obrad - bez sv. omše

PRÍCHOD A PRIVÍTANIE

·      sobášny sprievod môže zaujať miesto v laviciach kostola vopred

·      ženích a nevesta spolu so svedkami počkajú na kňaza v predsieni kostola

·      kňaz privíta ženícha a nevestu, požiada ich o snubné prstene a spoločne za hudobného sprievodu prejdú kostolom k oltáru

·      pri oltári zaujmú svoje miesta; muž nech zaujme miesto po pravom boku ženy; svedkovia sa posadia na pripravené miesta za ženícha a nevestu

·      naďalej stojíme, nasleduje prežehnanie, pozdrav kňaza a úvodná modlitba

 

BOHOSLUŽBA SLOVA

·      1. čítanie (môže čítať niekto z príbuzných; sedíme)

·      Žalm (spieva organista; sedíme)

·      Alelujový verš (všetci vstaneme)

·      Evanjelium (číta kňaz; stojíme)

·      Príhovor kňaza (sedíme)

 

SOBÁŠNY OBRAD - OTÁZKY

·      Po kázni všetci vstanú. Kňaz príde k snúbencom a položí im nasledujúce otázky:

Kňaz: M. a M., rozhodli ste sa uzavrieť sviatostné manželstvo. Teraz nastáva tá chvíľa, keď Kristus Pán tu pred zástupcom Cirkvi a pred Cirkevnou obcou sviatostne spečatí vašu lásku. Preto sa vás pred Bohom a Cirkvou pýtam: Je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné?

Ženích: Áno.; nevesta: Áno.

 

Kňaz: M. a M., ste rozhodnutí žiť v úprimnej láske a vo vzájomnej úcte po celý život?

Ženích: Áno.; nevesta: Áno.

 

Kňaz: Chcete si založiť rodinu. Pýtam sa vás pred Bohom a Cirkvou. Chcete s láskou prijať deti ako dar Boží a vychovávať ich podľa Kristovho evanjelia a podľa zákonov jeho Cirkvi?

Ženích: Áno.; nevesta: Áno.

 

MANŽELSKÝ SÚHLAS

·      Kňaz vyzve snúbencov:

Keď teda chcete uzavrieť sviatostný manželský zväzok, podajte si ruky a vyjadrite svoj manželský súhlas.

·      Nevesta odloží kyticu (jednému zo svedkov, na kľakátko) a snúbenci si podajú ruky (pravé).

 

1. FORMA SÚHLASU

·      Kňaz sa pýta najprv ženícha:

Kňaz: M., beriete si (berieš si) M. za svoju manželku?

Muž: Beriem.

Kňaz: Sľubujete (sľubuješ) pred všemohúcim Bohom, že jej budete (budeš) verným manželom a že ju nikdy neopustíte (neopustíš) ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe, a že ju budete (budeš) milovať a ctiť po všetky dni svojho života?

Muž: Sľubujem.

·      Potom sa kňaz pýta nevesty:

Kňaz: M., beriete (berieš si) M. za svojho manžela?

Žena: Beriem.

Kňaz: Sľubujete (sľubuješ) pred všemohúcim Bohom, že mu budete (budeš) vernou manželkou a že ho nikdy neopustíte (neopustíš) ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe a že ho budete (budeš) milovať a ctiť po všetky dni svojho života?

Žena: Sľubujem.

 

2. FORMA SÚHLASU

·      Muž povie žene (meno M. treba vysloviť v štandartnom tvare):

Ja, M., beriem si teba, M., za manželku a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života.

·      Žena povie mužovi:

Ja, M., beriem si teba, M., za manžela a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem vernou manželkou a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života.

 

·      Kňaz položí štólu cez spojené ruky novomanželov a potvrdí ich manželský zväzok:

A ja v mene svätej Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo a požehnávam ho v mene Otca i Syna + i Ducha Svätého. Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje.

Všetci: Amen.

 

PRÍSAHA NOVOMANŽELOV

·      Kňaz vyzve novomanželov aby potvrdili manželský sľub prísahou na posvätený kríž. (Odporúča sa, aby si už pred sobášom zadovážili vlastný kríž a potom ho umiestnili v spoločnej domácnosti na čestnom mieste.)

·      Obaja si kľaknú, najprv manžel a po ňom manželka položí dva prsty pravej ruky na kríž pričom prečíta tieto slová:

Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím. Tak mi Pán Boh Pomáhaj!

·      Obaja vstanú.

 

POŽEHNANIE A ODOVZDANIE PRSTEŇOV

·      Kňaz podá podnos s prsteňmi novomanželom a požehná ich.

·      Najprv manžel vezme manželkinu obrúčku a odovzdáva ju slovami:

M., prijmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

·      Toto isté urobí potom manželka.

 

SPOLOČNÁ MODLITBA, POŽEHNANIE NOVOMANŽELOV A ZÁVER OBRADU

·      prosby (môže ich predniesť niekto z príbuzných; všetci stoja)

·      modlitba požehnania nad novomanželmi (kňaz)

·      modlitba “Otče náš” (všetci spoločne)

·      Ak bude nasledovať sväté prijímanie, po modlitbe si všetci kľaknú a nasleduje výzva: Hľa Baránok Boží... a odpoveď: “Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a moja duša ozdravie.” Potom kňaz dá sväté prijímanie najprv novomanželom a potom ostatným príbuzným, napokon odloží sviatosť do svätostánku a nasleduje modlitba po prijímaní, pri ktorej stojíme.

·      záverečné požehnanie

·      kňaz potom vyzve novomanželov a svedkov, aby prišli k oltáru podpísať zápisnice; najprv ich podpíše novomanžel – cirkevnú aj štátnu zápisnicu – potom tak urobí novomanželka (použije formu krstné meno, nové priezvisko, rodné priezvisko), potom chvíľu počkajú, kým zápisnice podpíšu svedkovia

·      sprievod k východu z kostola (Kňaz vedie novomanželov).

·      nasledujú blahoželania a ďalší program, hostina...


PRVÉ ČÍTANIA PRE SOBÁŠNY OBRAD

Vyberá sa z nasledujúcich, alebo aj iné:

 

1.

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Kolosanom.

 

Bratia. Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy! Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti! A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele. A buďte vďační!

Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poúčajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne. A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.

 

Počuli sme Božie slovo.

 

2.

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Jána.

 

Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.

Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého. Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom; Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá.

 

Počuli sme Božie slovo.

 

3.

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom.

 

Bratia, usilujte sa o vyššie dary milosti. A ešte vznešenejšiu cestu vám ukážem.

Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal.

A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol.

A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.

Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.

Láska nikdy nezanikne.

 

Počuli sme Božie slovo.

 

4.

Čítanie z Knihy Genezis.

 

Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!“

A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril.

Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi!“ A Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré.

 

Počuli sme Božie slovo.

 

 

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

 

kňaz: Bratia a sestry, pokorne prosme nebeského Otca za týchto novomanželov i za všetkých tu prítomných i za celú Cirkev.

Spoločne budeme opakovať: Pane, vypočuj naše prosby.

 

1.) Aby títo novomanželia boli v živote šťastní a spoločným úsilím aby získali šťastie večné, prosme Pána.

2.) Aby pamätali na lásku a starostlivosť svojich rodičov a stali sa aj sami dobrými a kresťanskými rodičmi, prosme Pána.

3.) Aby v našej farnosti a v celej Cirkvi boli vždy dokonalejšie manželstvá a svätejšie rodiny, prosme Pána.

4.) Aby sa pokoj a bratská láska šírili v našich obciach, v štátoch a po celej zemi, prosme Pána.