Postup v prípade úmrtia príbuzného

Ak nastalo úmrtie doma

 • V prvom rade je potrebné zavolať lekára (pohotovosť – č. tel.: 155 alebo 112). Je treba nahlásiť meno zomrelého, jeho vek, zdravotnú poisťovňu a adresu. Prehliadku mŕtveho tela vykoná lekár, ktorý zároveň vyplní list o prehliadke mŕtveho a štatistickom hlásení o úmrtí. V tomto liste je aj informácia o ďalšom navrhovanom postupe (pitva alebo pochovanie). Prehliadkou sa zisťuje smrť, jej čas a príčina.
 • Po vykonaní tejto prehliadky odporúčame kontaktovať pohrebnú službu. Takisto pripravte oblečenie pre zosnulého, v ktorom bude pochovaný. Ak je potrebné vykonať pitvu, odvezie sa zosnulý na patológiu. Prevádzkovateľ pohrebnej služby prevezme ľudské pozostatky až keď je úmrtie doložené listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom, ktorý vykonal prehliadku.
 • Ak nevyužijete služby pohrebníctva pri vybavovaní úmrtného listu, treba zájsť na Matričný úrad v mieste, kde nastalo úmrtie. Na zápis do knihy úmrtí je potrebné predložiť:

- 3 kópie listu o prehliadke mŕtveho, ktoré vydá lekár,

- občiansky preukaz zosnulého,

- občiansky preukaz osoby, ktorá vybavuje pohreb.

Matrika môže vyžadovať aj rodný a sobášny list zosnulého, ak bol ženatý/vydatá. Prvý úradný výpis z knihy úmrtí (úmrtný list) sa vydáva bezplatne.

 

 • Ak sa ľudské pozostatky neuložili do chladiaceho zariadenia, musia sa pochovať do 96 hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ak sa vykonala pitva, možno mŕtveho pochovať ihneď. Ak sú pozostatky uložené v dome smútku v Dechticiach, je treba, aby bol pohreb v čo najkratšom čase, pretože k dispozícii je chladiace zariadenie, nie mraziace!
 • Dohodnúť s p. Pauerovou (č.d. 154) pohrebné úkony v Dome smútku a organizovanie samotného pohrebného obradu.

 


Určovanie smrti

Lekár je povinný zisťovať smrť v súlade so súčasnými poznatkami vedy.

Osoba sa považuje za mŕtvu, ak lekár zistí, že došlo k trvalému zastaveniu dýchania a srdcovej činnosti. Osoba sa považuje za mŕtvu aj vtedy, ak dôjde k nezvratnému vyhasnutiu všetkých funkcií celého mozgu.

Ak sa dýchacie funkcie a obehové funkcie osoby udržiavajú pomocou prístrojov, smrť mozgu musí jednomyseľne potvrdiť konzílium.

Prehliadkou sa zisťuje smrť, jej čas a príčina. Každý je povinný poskytnúť lekárovi, ktorý prehliada mŕtve telo, informácie o okolnostiach, za ktorých došlo k úmrtiu.


 

Ak nastalo úmrtie v nemocnici

 • Budete kontaktovaný personálom z nemocnice, ktorí vám poskytnú všetky informácie o úmrtí a o mieste, kde bol zosnulý prevezený (patológia). Vtedy stačí prísť do pohrebnej služby a dojednať príslušné náležitosti o poslednej rozlúčke. Treba doniesť aj oblečenie pre zosnulého, občiansky preukaz zosnulého, list o prehliadke mŕtveho. Oblečenie pre zosnulého môžete doniesť aj priamo na patológiu, ale nie je to nevyhnutné, najmä ak je nemocnica, kde nastalo úmrtie v inom meste.
 • Ak zdravotnícke zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb nemá k dispozícii chladiace zariadenie na uloženie ľudských pozostatkov a osoba, ktorá sa postarala o pohreb, nezabezpečí do ôsmich hodín od času úmrtia prevoz ľudských pozostatkov, zabezpečí zdravotnícke zariadenie prevoz ľudských pozostatkov a ich uloženie tak, aby boli splnené podmienky podľa zákona. Vtedy je zariadenie povinné postupovať tak, aby náklady spojené s prevozom a uložením ľudských pozostatkov boli čo najnižšie. Náklady spojené s uložením ľudských pozostatkov v zdravotníckom zariadení a na pracovisku Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou alebo v zariadení sociálnych služieb po uplynutí 24 hodín od úmrtia alebo po uplynutí 24 hodín od vykonania pitvy uhrádza obstarávateľ pohrebu.

 

 Ak ste našli zosnulého, ktorý umrel za neznámych okolností, alebo máte podozrenie zo spáchania trestného činu

 • Je nevyhnuté zavolať okrem lekára aj políciu, ktorí určia ďalší postup. O prevoz zosnulého sa postará polícia, ktorá zavolá pohrebnú službu a uhradí náklady spojené s prevozom, pokiaľ bude nariadená súdna pitva. Z vašej strany je potrebné v niektorej pohrebnej službe (nemusí to byť tá, ktorá zosnulého prevážala) dojednať ostatné služby so zabezpečením poslednej rozlúčky.

 


Každý z nás sa v živote ocitne v situácii, ktorá prináša smútok a veľmi ťažko sa prekonáva. Úmrtie niekoho blízkeho znamená okrem žiaľu aj množstvo rôznych starostí a snahu o najdôstojnejšiu poslednú rozlúčku.

Pohreb môže byť civilný alebo cirkevný. Ak si zosnulý za svojho života zvolil druh a podmienky pohrebu, malo by sa jeho žiadosti vyhovieť. Ak zosnulý za svojho života nezanechal žiadne pokyny v súvislosti s pohrebom, druh pohrebu určí ten, kto pohreb objednal.

V prípade, že sa rozhodnete pre zabezpečenie pohrebu pohrebnou službou, ušetrí vám to veľa starostí v tomto ťažkom období. Pohrebné služby zabezpečia všetko potrebné súvisiace s pietnym aktom. Súčasťou ich služieb sú obliekanie a úprava zosnulých, prevozy zosnulých, dovoz rakvy, kvetinová výzdoba, smútočné oznámenia, obrázky, kopanie a úprava hrobu, vkladanie do hrobu a aj vybavenie úmrtného listu a príspevku na pohreb.


 

V prípade katolíckeho cirkevného pohrebu

 • Predpokladom katolíckeho cirkevného pohrebu je skutočnosť, že zomrelý patril do Cirkvi – bol pokrstený ako kresťan katolík a zomrel v spoločenstve s cirkvou (nebol exkomunikovaný, nevystúpil z Cirkvi).
 • Ak má byť pohreb v našej farnosti, je potrebné toto včas nahlásiť na farskom úrade. Pred nahlásením je dobré sa s rodinou dohodnúť na približnom dátume a čase pohrebu a tiež to, či okrem pohrebných obradov, chcete za zosnulého obetovať pohrebnú sv. omšu. Je zvykom, že najprv je sv. omša a po nej pohreb.
 • Pred pohrebom je nutné priniesť List o prehliadke mŕtveho, ktorý vystavil lekár a je potvrdený matričným úradom. Bez tohto tlačiva nemôže byť pohrebný obrad vykonaný.
 • V Dechticiach je zaužívaným zvykom zvoniť pri úmrtí nášho farníka. Zvoní sa pri nahlásení úmrtia na umieračik. Tiež sa zvoní v deň úmrtia a v deň pohrebu – doobeda a rovnako v čase samotného pohrebu. Zvonenie zabezpečuje kostolník, ktorému treba tiež nahlásiť úmrtie.
 • V predvečer dňa pohrebu a tiež ½ hodinu pred pohrebom sa zvykne rodina modliť pri zosnulom za jeho dušu. Odporúčané modlitby nájdete v modlitebnej knižke a tiež v Dome smútku na cintoríne.
 • Pohrebné obrady sú doprevádzané spevom. Ak nemáte zvláštne želania ohľadne spevu (dychovka..), speváci idú na každý pohreb a netreba ich vopred volať.

 


Príbuzní alebo blízki môžu po dohovore s kňazom predniesť rozlúčkový príhovor, ktorý by mal vyjadrovať osobný vzťah k zosnulému.

Pri cirkevnom pohrebe nemá miesto recitácia citovo ladených textov, ktoré nevyjadrujú postoj kresťanskej viery a nemajú charakter modlitby.


 

Adresa farského úradu v Dechticiach

 • Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice
  Dechtice č.d. 517, tel.: 033/5575 123

Na tieto kontakty sa obráťte aj v prípade potreby zaopatrenia sviatosťami zomierajúceho, či chorého.