Biblia - zdroj a inšpirácia (nielen) v Advente

Trnavský arcibiskup Mons. Róbert Bezák, CSsR. pozýva na Adventné konferencie 2011

 

28.novembra    "Ako sa zrodila Biblia a jej miesto v našom živote"
5. decembra     "Človek - vládca na Boží obraz"

12. decembra   "Ako zdolať úskalia Biblie?"

19. decembra   "Abrahám, živá postava Písma očami židovských
                           učencov"

                                                      vždy o 19.00 v sále Marianum
(J. Hollého, Trnava)

Zaujíma Vás, ako vznikla Biblia? Ako jej rozumieť? Aký je Boží plán s človekom? Kto to bol Abrahám? Čo môže Biblia povedať dnešnému človeku? Adventné konferencie, ktoré už po druhý raz pripravila Trnavská arcidiecéza, Vám prinesú odpovede na tieto i iné otázky. Vypočujete si prednášky pedagógov teologických fakúlt Trnavskej univerzity a Univerzity Komenského. Konferencie sa uskutočnia v sále Marianum (Ulica J. Hollého) vždy v pondelok po adventnej nedeli o 19.00 hod. Na stretnutí je možné klásť otázky, k dispozícii je aj e-mailová adresa adventnekonferencie@abu.sk. Prednášky je možné naživo i zo záznamu sledovať na tv.abu.sk.


Na počiatku bolo Slovo...A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami...(Evanjelium sv. Jána, 1. kapitola) Advent je čas prípravy na príchod Vianoc, Narodenie Ježiša Krista. On je Slovo, ktoré sa stalo telom. Boh nám ukazuje seba a svoje zámery s nami v Biblii, Božom slove. V Biblii môžeme čítať tiež o stvorení sveta, stvorení človeka, jeho páde do hriechu a vykúpení prostredníctvom Kristovej obety na kríži. Sväté Písmo nám približuje i Zvestovanie, Narodenie, verejné účinkovanie, smrť a Zmŕtvychvstanie Božieho Syna Ježiša Krista. V nádherných obrazoch ukazuje Božiu lásku k nám a Jeho vernosť. Biblia je pre nás jedinečným zdrojom, z ktorého môžeme čerpať povzbudenie, vieru. Božie slovo, teda Biblia je "živé, ostrejšie ako dvojsečný meč" (porov. List Hebrejom). Nakoľko poznáme Sväté Písmo a nakoľko mu rozumieme? Je nám blízky a zrozumiteľný jeho jazyk?

V pondelok 28.novembra odznie prvá prednáška s názvom: "Ako sa zrodila Biblia a jej miesto v našom živote" a podtitulom "Prečo a ako ju čítať". Prednášať bude ThLic. Ing. Dagmar Kráľová, FMA, z Katedry biblických vied Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského.

Druhá prednáška v pondelok 5. decembra nesie názov: "Človek - vládca na Boží obraz", ThLic. Marek Vaňuš, SVD, z Katedry biblických a historických vied Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v nej ponúkne úvahu nad posolstvom 1. kapitoly knihy Genezis.

Tretím príspevkom v pondelok 12. decembra bude "Ako zdolať úskalia Biblie?" od ThDr. Ing. Jozefa Jančoviča PhD., prodekana Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského.

Štvrtú prednášku pred Vianocami v pondelok 19. decembra s názvom "Abrahám, živá postava Písma očami židovských učencov", ktorá predstaví štúdium Písma v židovskej tradícií, prednesie ThDr. Lucia Hidvéghyová PhD., vedúca Katedry biblických a historických vied Teologickej fakulty Trnavskej univerzity.