Oznamy - 27.08.2017

Liturgický kalendár

nedeľa

27.8.2017

21. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

28.8.2017 Sv. Augustína, biskupa - spomienka
utorok

29.8.2017

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa - spomienka

piatok

1.9.2017

Prvý piatok v mesiaci

nedeľa

2.9.2017

22. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

Na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc

pondelok

18:30

Za † Václava Šimončiča a za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

utorok

18:30

Za † z rodiny Crhoňovej a Košinovej a za zdravie a Božiu pomoc

streda

18:30

Na poďakovanie, za zdravie, Božiu pomoc a požehnaie pre Valériu

štvrtok

8:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Luščíkovú a Borovskú

piatok

18:30

Za † z rodiny Mancovej a Nádaskej a za zdravie a Božiu pomoc

sobota

8:00

15:00

Za † z rodiny Fabušovej a Hlaváčovej

sobášna: Marek Komadel a Kristína Srdošová

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

Za † v auguste: Katarína Čížová r. Prítrská 81, Bruno Pripko 62, Eva Bašnáková 74,...

Oznamy

  • Prvý piatok v mesiaci - spovedanie chorých po domoch - prosím nahlásiť v sakristii.
  • Zvonček Nanebovzatie Panny Márie 143€, nedeľa 256€, z pohrebu 110€, Bohu známy 50€, 30€. Pán Boh zaplať!
  • ABU dal pôžičku na strechu 30000€. Na jedeň plánujem výmenu strechy na kostole.
  • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
  • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
  • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
  • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 440-446. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
  • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci, 4. nedeľa za chorých.
  • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!