Oznamy - 28.04.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

28.4.2019

2. Veľkonočná nedeľa - Nedeľa Božieho Milosrdenstva - končí sa veľkonočná oktáva - úplné odpustky

pondelok

29.4.2019 Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy - spomienka

utorok

30.4.2019 Sv. Pia V., pápeža - spomienka

streda

1.5.2019 Sv. Jozefa, robotníka - spomienka
štvrtok

2.5.2019

Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka, adorácia 16:15

piatok

3.5.2019 Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov - sviatok, Prvý piatok

sobota

4.5.2019 Sv. Floriána, mučeníka, patróna hasičov - spomienka, Sv. ruženec 16:00

nedeľa

5.5.2019

3. Veľkonočná nedeľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

pondelok

18:30

Za † Annu a Štefana Jurkasových a † rodičov z oboch strán

utorok

8:00

Za † Emila a Máriu

streda

17:00

Za † Teréziu Lesayovú - 1. výročie

štvrtok

17:00

Na poďakovanie za prežitie spoločných 50 rokov života Stanislava a Vierky Hetešovej, prosba o zdravie a Božiu pomoc do nastávajúcich rokov života

piatok

18:30

Za † Emila, Máriu, Margitu a Františku

sobota

8:00

Za † Viktora Hetteša a manželku Valériu, † rodičov z oboch strán a súrodencov, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Vladimíra Kumpána, Vojtecha Gálika a manželku Annu a ostatných † z rodiny

Oznamy

  • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
  • Zvonček nedeľa 1318€, Boží hrob 630€, Farská ofera 800€. Pán Boh zaplať!
  • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
  • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
  • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
  • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 133-141, 564, . Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
  • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
  • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
  • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018 o 10:30